A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y ZNomes em Chinês | Letra B

PUBLICIDADE

Simulador de Empréstimos Serasa

Encontre as melhores opções de empréstimos pessoais, empresariais e para negativados com taxas imperdíveis, simule agora o seu empréstimo com Serasa1 2 3 4 5 6

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


B
Babette 芭贝特 (Bā bèi té)
Baddih 巴迪 (Bā dí)
Badria 芭德丽亚 (Bā dé lì yà)
Badys 芭迪斯 (Bā dí sī)
Bahar 巴哈 (Bā hā)
Bailey 贝莉 (Bèi lì)
Balbino 巴尔维诺 (Bā rwéi nuò)
Baldomero 巴尔多梅罗 (Bā rduō méi luó)
Balduíno 巴尔杜伊诺 (Bā ěr dù yī nuò)
Baldwin 巴尔塔温 (Bā ěr tǎ wēn)
Balou 巴路 (Bā Lù)
Baltasar 巴尔塔萨 (Bā rtǎ sà)
Balthasar 巴尔塔萨 (Bā ěr tǎ sà)
Bambi 斑比 (Bān bǐ)
Baptiste 巴蒂斯特 (Bā dì sī té)
Barb 巴尔布 (Bā ěr Bù)
Barbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Barbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Bárbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Bärbel 贝尔布 (Bèi ěr bù)
Barnabé 巴尔纳贝 (Bā ěr nà bèi)
Barry 巴利 (Bā lì)
Bart 巴尔特 (Bā ěr tè)
Bartłomiej 巴尔托米 (Bā ěr tuō mǐ)
Bartolmeu 巴尔托梅奥 (Bā ěr tuō méi ào)
Bartolomé 巴托洛梅 (Bā tuō luò méi)
Bartomeu 巴尔托梅 (Bā ěr tuō Méi)
Bary 巴利 (Bā lì)
Basa 巴萨 (Bā sà)
Basile 巴西勒 (Bā xī lè)
Basilio 巴西略 (Bā xī lüè)
Basma 巴丝玛 (Bā sī mǎ)
Bastian 巴斯蒂昂 (Bā sī dì áng)
Bastian 巴斯蒂安 (Bā sī dì ān)
Bastien 巴斯蒂安 (Bā sī dì ān)
Batista 巴迪斯塔 (Bā dí sī tǎ)
Batres 巴特雷斯 (Bā tè léi sī)
Bautista 包蒂斯塔 (Bāo dì sī tǎ)
Bay  (Bèi)
Bean  (Bīn)
Beat 比特 (Bǐ tè)
Beata 贝塔 (Bèi tǎ)
Béatrice 贝阿特丽丝 (Bèi ā té lí sī)
Beatriu 贝芽蒂 (Bèi yá dì)
Beatriz 贝亚特里斯 (Bèi yà tè lǐ sī)
Beca 贝卡 (Bèi kǎ)
Bécassine 贝卡辛 (Bèi kǎ xīn)
Becky 贝基 (Bèi jī)
Begoña 贝戈尼亚 (Bèi gē ní yà)
Belén 贝莲 (Bèi lián)
Bélinda 贝琳拉 (Bèi lín lā)
Belinda 贝琳达 (Bèi lín dá)
Belisario 贝利萨里奥 (Bèi lì sà lǐ ào)
Beltrán 贝尔特兰 (Bèi rtè lán)

Ben  (Běn)

Bénamar 贝纳马尔 (Bèi nà mǎ ěr)

Benancio 贝南西奥 (Bèi nán xī ào)

Benavente 贝纳文特 (Bèi nà wén tè)

Benavides 贝纳维德斯 (Bèi nà wéi dé sī)

Bénédicte 贝内迪克特 (Bèi nèi dí kè tè)

Benedicto 贝内迪克托 (Bèi nèi dí kè tuō)

Benedita 贝内蒂塔 (Bèi nèi dì tǎ)
Benedito 贝内迪托 (Bèi nèi dí tuō)
Benigno 贝尼尼奥 (Bèi ní ní ào)
Benita 贝妮塔 (Bèi ní tǎ)
Benito 贝尼托 (Bèi ní tuō)
Benjamim 本杰明 (Běn jié míng)
Benjamin 本沙明 (Běn shā míng)
Benjamin 本杰明 (Běn jié míng)
Benjy 夯吉 (Hāng Jí)
Benny 本尼 (Běn ní)
Benoît 伯努瓦 (Bó nǔ wǎ)
Bento 本托 (Běn tuō)
Benvingut 本文古 (Běn wén Gǔ)
Berakel 贝腊凯 (Bèi là Kǎi)
Bérangère 贝朗杰 (Bèi lǎng jié)
Berat 贝哈 (Bèi Hā)
Berengár 贝伦嘉 (Bèi lún jiā)
Bérengère 贝朗杰 (Bèi lǎng jié)
Berenguer 贝伦克尔 (Bèi lún kèr)
Bérénice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī)
Berenice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī)
Berkan 贝矸 (Bèi gān)
Berlinda 柏琳达 (Bǎi lín dá)
Bermudo 贝尔穆多 (Bèi rmù duō)
Bernabé 贝尔纳维 (Bèi rnà wéi)
Bernabè 巴尔纳贝 (Bā ěr nà Bèi)
Bernadette 伯纳蒂特 (Bó nà dì té)
Bernaldo 贝纳尔多 (Bèi nà rduō)
Bernard 伯纳德 (Bó nà dé)
Bernard 贝尔纳 (Bèi ěr nà)
Bernardette 贝纳黛特 (Bèi nà Dài tè)
Bernardí 贝尔纳丁 (Bèi ěr nà dīng)
Bernardina 贝纳蒂娜 (Bèi nà dì nà)
Bernardino 贝纳迪诺 (Bèi nà dí nuò)
Bernardo 贝尔纳多 (Bèi rnà duō)
Bernat 贝纳特 (Bèi nà tè)
Bernice 柏妮丝 (Bǎi nī sī)
Bernie 贝尔尼 (Bèi ěr ní)
Berta 贝尔塔 (Bèi rtǎ)
Berta 贝尔塔 (Bèi ěr tǎ)
Bertrand 贝特朗 (Bèi té lǎng)
Beta 布蕾塔 (Bù lěi tǎ)
Bethan 贝覃 (Bèi tán)
Bethany 贝塔尼 (Bèi tǎ ní)
Betsa 贝姹 (Bèi chà)
Betsy 贝琪 (Bèi qí)
Bettina 贝蒂娜 (Bèi dì nà)
Betto 贝托 (Bèi tuō)
Betty 贝蒂 (Bèi dì)
Betuca 北图卡 (Běi tú Kǎ)
Betül 贝图尔 (Bèi tú ěr)
Betzy 贝 齐 (Bèi qí)
Beverley 贝弗莉 (Bèi fú lì)
Beviere 贝维尔 (Bèi wéi ěr)
Beyonce 碧昂斯 (Bì áng sī)
Bianca 碧昂卡 (Bì áng kǎ)
Bianka 碧昂卡 (Bì áng Kǎ)
Bibi 碧碧 (Bì bì)
Bibiana 碧碧安娜 (Bì bì ān nà)
Biel 碧艾 (Bì Aì)
Bilal 比拉尔 (Bǐ lā ěr)
Bilel 比雷尔 (Bǐ léi ěr)
Bilitis 碧丽蒂丝 (Bì lì dì sī)
Bill 比尔 (Bǐ er)
Billo 比卢 (Bǐ lú)
Billy 比利 (Bǐ lì)
Birger 比尔格 (Bǐ ěr gé)
Birgit 波吉特 (Bō jí té)
Bjarne 比亚尔恩 (Bǐ yà ěr ēn)
Bjorn 比尔恩 (Bǐ ěr ēn)
Björn 比尤恩 (Bǐ Yóu ēn)
Blai 布莱 (Bù lái)
Blaise 布莱斯 (Bù lái sī)

Blake 布莱克 (Bù lái kè)

Blanca 布兰卡 (Bù lán kǎ)

Blanche 布朗什 (Bù lǎng shí)

Blanche-Neige 布朗什·内日 (Bù lǎng shí nèi rì)

Blandine 布朗丁 (Bù lǎng dīng)

Blas 布拉斯 (Bù lā sī)

Bleuenn 布勒恩 (Bù lēi ēn)

Bob 鲍步 (Bào bù)
Bobbie 博比 (Bó bǐ)
Bobby 鲍比 (Bào bǐ)
Bodo 搏斗 (Bó dòu)
Bogdan 伯格丹 (Bó gé dān)
Bogusław 伯古斯瓦夫 (Bó gǔ sī wǎ fū)
Bolete 波雷特 (Bō léi tè)
Bommel 博梅尔 (Bó Méi ěr)
Bonaventura 伯纳文图拉 (Bó nà wén tú lā)
Bonifacio 博尼法西奥 (Bó ní fǎ xī ào)
Bonifácio 波尼法西奥 (Bō ní fǎ xī ào)
Bonnaveira 鲍纳维拉 (Bào nà wéi lā)
Bonnie 伯尼 (Bó ní)
Booba 布巴 (Bù bā)
Bora 鲍拉 (Bào lā)
Boré 波雷 (Bō léi)
Boris 鲍里斯 (Bào lǐ sī)
Borja 博尔哈 (Bó rhā)
Boubakeur 布巴克尔 (Bù Bā kè ěr)
Bouchlaghem 布什拉戈姆 (Bù shí lā gē mǔ)
Bouchlaquem 布什拉克姆 (Bù shí lā kè mǔ)
Bouchra 布什哈 (Bù shí hā)
Bouli 布莉 (Bù lì)
Boutaina 布大伊娜 (Bù dà yī nà)
Bouyzane 布西安 (Bù xī ān)
Brad 布拉德 (Bù lā dé)
Bradley 布拉德利 (Bù lā dé lì)
Brahim 布拉伊姆 (Bù lā yī mǔ)
Branca 布朗卡 (Bù lǎng kǎ)
Brandan 布兰丹 (Bù lán dān)
Brandi 布兰迪 (Bù lán dí)
Brandon 布阑登 (Bù lán dēng)
Branka 布兰卡 (Bù lán Kǎ)
Bras 布拉斯 (Bù lā sī)
Brasão 布拉桑 (Bù lā sāng)
Braulio 布劳略 (Bù láo lüè)
Breiner 布莱内 (Bù lái nèi)
Breizhlander 布雷兹朗德 (Bù léi zī lǎng dé)
Brenda 布兰达 (Bù lán dá)
Brendan 布兰丹 (Bù lán dān)
Brendon 布兰登 (Bù lán dēng)
Breno 布雷诺 (Bù léi nuò)
Brent 布兰特 (Bù lán tè)
Brett 布雷特 (Bù léi tè)
Briag 布里亚格 (Bù lǐ yà gé)
Brian 布莱恩 (Bù lái ēn)
Brianne 布里安 (Bù lǐ ān)
Brice 布里斯 (Bù lǐ sī)
Bridget 布里吉特 (Bù lǐ jí tè)
Bridie 布里迪 (Bù lǐ dí)
Brigitte 布里吉特 (Bù lǐ jí té)
Britanny 布里塔尼 (Bù lǐ tǎ ní)
Brittany 布里塔尼 (Bù lǐ tǎ ní)
Brodeur 布罗德尔 (Bù luó dé ěr)
Bronson 布兰森 (Bù lán sēn)
Brooke 布鲁克 (Bù lǔ kè)
Brown 布瓦恩 (Bù wǎ ēn)
Bruce 布鲁斯 (Bù lǔ sī)
Bruna 布鲁纳 (Bù lǔ nà)
Brunella 布鲁内拉 (Bù lǔ nèi lā)
Brunin 布鲁宁 (Bù lǔ nín)
Bruno 布鲁诺 (Bù lǔ nuò)
Bryan 布莱恩 (Bù lái ēn)
Bryand 布莱恩德 (Bù lái ēn dé)
Bryanna 布莱娅娜 (Bù lái yà nà)
Brynna 布莉娜 (Bù lì nà)
Bryony 布莱妮 (Bù lái nī)
Btisam 贝蒂萨姆 (Bèi dì sà mǔ)
Buenaventura 布埃斯文图拉 (Bù āi sī wén tú lā)
Buh  (Bù)
Burak 布拉克 (Bù lā kè)
Bya 巴雅 (Bā Yǎ)
Byron 拜伦 (Bài lún)Nomes2021-05-16T18:57:05ZNomes2021-05-16T18:57:05ZNomes2021-05-16T18:57:04ZNomes2021-05-16T18:57:03ZNomes2021-05-16T18:57:03ZNomes2021-05-16T18:57:02ZNomes2021-05-16T18:57:01ZNomes2021-05-16T18:57:00ZNomes2021-05-16T18:57:00ZNomes2021-05-16T18:56:59ZNomes2021-05-16T18:56:58ZNomes2021-05-16T18:56:58ZNomes2021-05-16T18:56:57ZNomes2021-05-16T18:56:57ZNomes2021-05-16T18:56:56ZNomes2021-05-16T18:56:55ZNomes2021-05-16T18:56:55Z


PUBLICIDADE

Simulador de Empréstimos Serasa

Encontre as melhores opções de empréstimos pessoais, empresariais e para negativados com taxas imperdíveis, simule agora o seu empréstimo com Serasa
PUBLICIDADE CAIXA:

Seja qual for o momento ou motivo, a CAIXA tem a opção de crédito ideal para tirar seus planos do papel. Conheça nossas opções de empréstimo e financiamento.

Empréstimos para você

Conte com a CAIXA para realizar seus sonhos. Conheça as linhas de crédito para gastar com o que você quiser e precisar. A CAIXA Tem:

Crédito Consignado

  • Penhor
  • Antecipação de valores a receber como o o 13º salário, o saque aniversário do FGTS e a restituição do imposto de renda
  • Crédito pré-aprovado
  • Possibilidade de uso da sua casa ou do seu automóvel como garantia

Financiamentos para você

A CAIXA tem várias opções de financiamentos, uma ideal para você. Com a CAIXA você pode:

  • Conquistar a sua casa própria
  • Conquistar o seu automóvel novo
  • Financiar energia solar na sua casa e contribuir com o meio ambiente
  • Se tornar um universitário
  • Conquista de autonomia para pessoa com deficiência