Nomes em Chinês | Letra AA  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
A
Aaliyah 阿丽娅 (Ā lì yà)
Aaron 阿隆 (Ā lōng)
Abadie 阿巴迪 (Ā bā dí)
Abbas 阿巴斯 (Ā bā sī)
Abby 阿碧 (Ā bì)
Abdel 阿卜杜勒 (Ā bǔ dù lè)
Abdelfettah 阿卜德菲塔 (Ā bǔ dé fēi tǎ)
Abdelhak 阿卜德拉克 (Ā bǔ dé lā kè)
Abderrahim 阿卜德哈伊姆 (Ā bǔ dé hā yī mǔ)
Abdias 阿布迪阿斯 (Ā Bù dí Ā sī)
Abdón 阿夫东 (Ā fū dōng)
Abdou 阿卜杜 (Ā bǔ dù)
Abdoulaye 阿卜杜拉耶 (Ā bǔ dù lā yē)
Abdul 阿卜杜勒 (Ā bǔ dù lè)
Abdulaziz 阿卜杜拉希斯 (Ā bǔ dù lā xī sī)
Abdulla 阿卜杜拉 (Ā bǔ dù lā)
Abel 阿贝尔 (Ā bèi ěr)
Abélard 阿贝拉尔 (Ā bèi lā ěr)
Abelardo 阿维拉多 (Ā wéi lā duō)
Abella 阿维利亚 (Ā wéi lì yà)
Abi 阿比 (Ā bǐ)
Abian 阿维安 (Ā wéi ān)
Abie 阿碧 (Ā bì)
Abigail 阿比盖尔 (Ā bǐ gài ěr)
Abílio 阿比利奥 (Ā bǐ lì ào)
Abraham 亚伯拉罕 (Yà bó lā hǎn)
Abrahan 亚伯拉罕 (Yà bó lā hǎn)
Abril 阿夫里尔 (Ā fū lǐ r)
Absalón 阿夫萨隆 (Ā fū sà lóng)
Abyssinia 阿比西尼亚 (Ā bǐ xī ní yà)
Acedo 阿塞多 (Ā sài duō)
Acero 阿塞罗 (Ā sài luó)
Acevedo 阿塞维多 (Ā sài wéi duō)
Acher 阿切尔 (Ā qiēr)
Achille 阿希尔 (Ā xī ěr)
Achraf 阿什哈弗 (Ā shí hā fú)
Acoran 阿克兰 (Ā kè lán)
Acorayda 阿科蕾达 (Ā kē lěi dá)
Ada 阿达 (Ā dá)
Adaberto 阿达尔维托 (Ā dá rwéi tuō)
Adalbert 阿达贝 (Ā dá bèi)
Adaluz 阿达鲁斯 (Ā dá lǔ sī)
Adam 亚当 (Yà dāng)
Adam 亚当 (Yà dāng)
Adán 阿丹 (Ā dān)
Adão 亚当 (Yà dāng)
Adara 阿达拉 (Ā dá lā)
Ade 阿德 (Ā dé)
Adel 阿德尔 (Ā dé ěr)
Adela 阿德拉 (Ā dé lā)
Adelaida 阿德莱达 (Ā dé lái dá)
Adélaïde 阿代拉伊德 (Ā dài lā yī dé)
Adelardo 阿德拉多 (Ā dé lā duō)
Adele 阿黛尔 (Ā dài ěr)
Adèle 阿黛尔 (Ā dài ěr)
Adélie 阿德丽 (Ā dé lì)
Adelina 阿德利娜 (Ā dé lì nà)
Adeline 阿德琳 (Ā dé lín)
Adeline 艾德琳 (Aì dé lín)
Ader 阿代尔 (Ā dài ěr)
Adil 阿迪尔 (Ā dí ěr)
Adina 阿蒂娜 (Ā dì nà)
Aditya 阿蒂塔 (Ā dì tǎ)
Adlene 阿德琳 (Ā dé lín)
Adler 阿德勒 (Ā dé lè)
Adli 阿迪里 (Ā dí lǐ)
Adolf 阿道夫 (Ā dào fū)
Adolfo 阿道弗 (Ā dào fú)
Adolphe 阿道夫 (Ā dào fū)
Adonay 阿多内 (Ā duō nèi)
Adonias 阿多尼亚斯 (Ā duō ní yà sī)
Adonis 阿多尼斯 (Ā duō ní sī)
Adrià 阿德利亚 (Ā dé lì yà)
Adrian 阿德里昂 (Ā dé lǐ áng)
Adrian 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Adriana 阿德里亚娜 (Ā dé lǐ yà nà)
Adriano 阿德里亚诺 (Ā dé lǐ yà nuò)
Adrien 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Adrienne 阿德里安娜 (Ā dé lǐ ān nà)
Adryan 阿德利安 (Ā dé lì ān)


Adryen 阿德里恩 (Ā dé lǐ ēn)


Aeryn 艾琳 (Aì lín)


Affonso 阿丰索 (Ā fēng suǒ)

Afi 阿菲 (Ā fēi)

Afonso 阿丰索 (Ā fēng suǒ)

África 阿非利加 (Ā fēi lì jiā)

Agapito 阿加皮托 (Ā jiā pí tuō)

Ágata 阿加塔 (Ā jiā tǎ)
Agata 阿佳塔 (Ā jiā tǎ)
Agathe 阿加特 (Ā jiā tè)
Agathon 阿加东 (Ā jiā dōng)
Agatón 阿加顿 (Ā jiā dùn)
Agenor 阿惹诺 (Ā rě nuò)
Agnès 阿涅斯 (Ā niè sī)
Agnes 阿涅丝 (Ā niè sī)
Agneska 阿涅斯卡 (Ā niè sī Kǎ)
Agnieska 阿格涅什卡 (Ā gé niè shí kǎ)
Agobart 阿格巴尔 (Ā gé bā ěr)
Agostina 阿格斯蒂娜 (Ā gé sī dì nà)
Agostinho 阿古斯丁诺 (Ā gǔ sī dīng nuò)
Agripina 阿格利皮娜 (Ā gé lì pí nà)
Agrippa 阿格里帕 (Ā gé lǐ pà)
Aguas 阿瓜斯 (Ā Guā sī)
Aguayo 阿瓜友 (Ā Guā Yǒu)
Agueda 阿格达 (Ā gé dá)
Agustí 阿古斯汀 (Ā Gǔ sī tīng)
Agustín 阿古斯丁 (Ā gǔ sī dīng)
Agustina 阿古丝蒂娜 (Ā gǔ sī dì nà)
Ahlem 阿赫雷姆 (Ā Hè léi mǔ)
Ahmed 阿赫麦德 (Ā hè mài dé)
Ahmet 阿梅特 (Ā méi tè)
Aïcha 艾伊莎 (Aì yī shā)
Aida 艾达 (Aì dá)
Aidan 艾丹 (Aì dān)
Aiden 爱登 (Aì dēng)
Aika 艾卡 (Aì kǎ)
Ailann 爱兰 (Aì lán)
Aïlann 爱兰 (Aì lán)
Aileen 艾琳 (Aì lín)
Ailin 艾琳 (Aì lín)
Aimé 埃梅 (Aī méi)
Aimée 艾美 (Aì měi)
Aimeric 埃么利克 (Aī melì kè)
Aimerick 埃默里克 (Aī mò lǐ kè)
Aina 艾娜 (Aì nà)
Aina 艾娜 (Aì nà)
Ainhoa 爱诺阿 (Aì nuò ā)
Ainoa 艾诺娅 (Aì nuò yà)
Airam 艾兰 (Aì lán)
Airrok 埃洛克 (Aī luò kè)
Aisha 艾沙 (Aì Shā)
Aisling 艾丝琳 (Aì sī lín)
Aitana 艾塔纳 (Aì tǎ nà)
Aitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)
Ajay 阿杰 (Ā Jié)
Akbar 阿克巴尔 (Ā kè Bā ěr)
Aki 阿基 (Ā jī)
Akila 阿基拉 (Ā jī lā)
Akio 阿吉奥 (Ā Jí ào)
Akshay 阿克什 (Ā kè shí)
Alain 阿兰 (Ā lán)
Alaina 阿莲娜 (Ā lián nà)
Alaitz 阿莱池 (Ā lái chí)
Álamo 阿拉莫 (Ā lā mò)
Alan 阿兰 (Ā lán)
Alanis 阿拉尼斯 (Ā lā ní sī)
Alanna 阿拉娜 (Ā lā nà)
Alaric 阿拉里克 (Ā lā lǐ kè)
Alaura 阿劳拉 (Ā Láo lā)
Alba 阿尔瓦 (Ā rwǎ)
Albà 阿尔巴 (Ā ěr Bā)
Alban 阿尔本 (Ā ěr běn)
Alban 阿尔邦 (Ā ěr bāng)
Albane 阿尔班 (Ā ěr bān)
Albéric 阿尔贝里克 (Ā ěr bèi lǐ kè)
Albérico 阿贝里克 (Ā Bèi lǐ kè)
Albert 阿尔伯特 (Ā ěr bó té)
Albert 阿尔贝 (Ā ěr bèi)
Alberta 阿尔伯塔 (Ā ěr bó tǎ)
Alberta 阿尔贝塔 (Ā ěr bèi tǎ)


Adryen 阿德里恩 (Ā dé lǐ ēn)

Aeryn 艾琳 (Aì lín)

Affonso 阿丰索 (Ā fēng suǒ)

Afi 阿菲 (Ā fēi)

Afonso 阿丰索 (Ā fēng suǒ)

África 阿非利加 (Ā fēi lì jiā)

Agapito 阿加皮托 (Ā jiā pí tuō)

Ágata 阿加塔 (Ā jiā tǎ)
Agata 阿佳塔 (Ā jiā tǎ)
Agathe 阿加特 (Ā jiā tè)
Agathon 阿加东 (Ā jiā dōng)
Agatón 阿加顿 (Ā jiā dùn)
Agenor 阿惹诺 (Ā rě nuò)
Agnès 阿涅斯 (Ā niè sī)
Agnes 阿涅丝 (Ā niè sī)
Agneska 阿涅斯卡 (Ā niè sī Kǎ)
Agnieska 阿格涅什卡 (Ā gé niè shí kǎ)
Agobart 阿格巴尔 (Ā gé bā ěr)
Agostina 阿格斯蒂娜 (Ā gé sī dì nà)
Agostinho 阿古斯丁诺 (Ā gǔ sī dīng nuò)
Agripina 阿格利皮娜 (Ā gé lì pí nà)
Agrippa 阿格里帕 (Ā gé lǐ pà)
Aguas 阿瓜斯 (Ā Guā sī)
Aguayo 阿瓜友 (Ā Guā Yǒu)
Agueda 阿格达 (Ā gé dá)
Agustí 阿古斯汀 (Ā Gǔ sī tīng)
Agustín 阿古斯丁 (Ā gǔ sī dīng)
Agustina 阿古丝蒂娜 (Ā gǔ sī dì nà)
Ahlem 阿赫雷姆 (Ā Hè léi mǔ)
Ahmed 阿赫麦德 (Ā hè mài dé)
Ahmet 阿梅特 (Ā méi tè)
Aïcha 艾伊莎 (Aì yī shā)
Aida 艾达 (Aì dá)
Aidan 艾丹 (Aì dān)
Aiden 爱登 (Aì dēng)
Aika 艾卡 (Aì kǎ)
Ailann 爱兰 (Aì lán)
Aïlann 爱兰 (Aì lán)
Aileen 艾琳 (Aì lín)
Ailin 艾琳 (Aì lín)
Aimé 埃梅 (Aī méi)
Aimée 艾美 (Aì měi)
Aimeric 埃么利克 (Aī melì kè)
Aimerick 埃默里克 (Aī mò lǐ kè)
Aina 艾娜 (Aì nà)
Aina 艾娜 (Aì nà)
Ainhoa 爱诺阿 (Aì nuò ā)
Ainoa 艾诺娅 (Aì nuò yà)
Airam 艾兰 (Aì lán)
Airrok 埃洛克 (Aī luò kè)
Aisha 艾沙 (Aì Shā)
Aisling 艾丝琳 (Aì sī lín)
Aitana 艾塔纳 (Aì tǎ nà)
Aitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)
Ajay 阿杰 (Ā Jié)
Akbar 阿克巴尔 (Ā kè Bā ěr)
Aki 阿基 (Ā jī)
Akila 阿基拉 (Ā jī lā)
Akio 阿吉奥 (Ā Jí ào)
Akshay 阿克什 (Ā kè shí)
Alain 阿兰 (Ā lán)
Alaina 阿莲娜 (Ā lián nà)
Alaitz 阿莱池 (Ā lái chí)
Álamo 阿拉莫 (Ā lā mò)
Alan 阿兰 (Ā lán)
Alanis 阿拉尼斯 (Ā lā ní sī)
Alanna 阿拉娜 (Ā lā nà)
Alaric 阿拉里克 (Ā lā lǐ kè)
Alaura 阿劳拉 (Ā Láo lā)
Alba 阿尔瓦 (Ā rwǎ)
Albà 阿尔巴 (Ā ěr Bā)
Alban 阿尔本 (Ā ěr běn)
Alban 阿尔邦 (Ā ěr bāng)
Albane 阿尔班 (Ā ěr bān)
Albéric 阿尔贝里克 (Ā ěr bèi lǐ kè)
Albérico 阿贝里克 (Ā Bèi lǐ kè)
Albert 阿尔伯特 (Ā ěr bó té)
Albert 阿尔贝 (Ā ěr bèi)
Alberta 阿尔伯塔 (Ā ěr bó tǎ)
Alberta 阿尔贝塔 (Ā ěr bèi tǎ)
Aloisio 阿洛伊西奥 (Ā luò yī xī ào)
Alonso 阿隆索 (Ā lóng suǒ)
Aloysia 阿罗伊茜娅 (Ā luó Yī xī yà)
Altamiro 阿塔米洛 (Ā tǎ mǐ luò)
Altenir 阿特尼尔 (Ā tè ní ěr)
Althea 阿尔特阿 (Ā ěr tè Ā)
Álvar 阿尔瓦 (Ā ěr wǎ)
Alvaro 阿尔瓦洛 (Ā ěr wǎ luò)
Álvaro 阿尔瓦罗 (Ā ěr wǎ luó)
Alvine 阿尔文 (Ā ěr wén)
Alya 阿莉娅 (Ā lì yà)
Alyah 阿莉雅 (Ā lì Yǎ)
Alycia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Alys 艾莉丝 (Aì lì sī)
Alyssa 艾莉莎 (Aì lì shā)
Alyssia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Ama 阿玛 (Ā Mǎ)
Amadeo 阿马德奥 (Ā mǎ dé ào)
Amadeus 阿马德乌斯 (Ā mǎ dé wū sī)
Amado 阿马多 (Ā mǎ duō)
Amador 阿马多尔 (Ā mǎ duō r)
Amal 阿马尔 (Ā Mǎ ěr)
Amalia 阿马丽亚 (Ā mǎ lì yà)
Amance 阿芒丝 (Ā máng sī)
Amancio 阿曼西奥 (Ā màn xī ào)
Amanda 阿曼达 (Ā màn dá)
Amandine 阿芒丁 (Ā máng dīng)
Amar 阿马尔 (Ā mǎ ěr)
Amara 阿玛拉 (Ā mǎ lā)
Amarande 阿玛朗德 (Ā Mǎ lǎng dé)
Amaranta 阿马兰塔 (Ā mǎ lán tǎ)
Amata 阿马塔 (Ā mǎ tǎ)
Amaury 阿毛利 (Ā máo lì)
Amaya 阿马亚 (Ā mǎ yà)
Ámbar  (Ān bar)
Amber 安伯 (Ān bó)
Ambre 安波 (Ān bō)
Ambrine 安波琳 (Ān bō lín)
Ambrosio 安布罗西奥 (Ān bù luó xī ào)
Amédée 阿梅蒂 (Ā méi dì)
Amedeo 阿米地奥 (Ā mǐ dì ào)
Amédine 阿梅丁 (Ā méi dīng)
Amel 阿梅尔 (Ā méi ěr)
Amelia 阿梅丽娅 (Ā méi lí yà)
Amélia 阿梅丽娅 (Ā méi lì yà)
Amélie 阿梅丽 (Ā méi lí)
Amelys 阿梅丽丝 (Ā méi lì sī)
Américo 阿梅里科 (Ā méi lǐ kē)
Ameur 阿莫尔 (Ā mò ěr)
Amie 艾米 (Aì mǐ)
Amilcar 阿米尔卡 (Ā mǐ rkǎ)
Amina 阿米娜 (Ā mǐ nà)
Aminata 阿米娜塔 (Ā mǐ nà tǎ)
Amine 阿明 (Ā míng)
Amir 阿米尔 (Ā mǐ ěr)
Amira 阿米拉 (Ā mǐ lā)
Amna 阿曼娜 (Ā màn nà)
Amor 阿莫尔 (Ā mò ěr)
Amor eterno 永恒恋爱 (Yǒng héng liàn Aì)
Amory 阿毛利 (Ā Máo lì)
Amour 阿穆尔 (Ā mù ěr)
Amparo 安吧罗 (Ān baluó)
Amy 艾美 (Aì měi)
Ana 安娜 (Ān nà)
Ana-Maria 安娜玛丽亚 (Ān nà Mǎ lì yà)
Anabel 安娜佩尔 (Ān nà pèi r)
Anabela 安娜被拉 (Ān nà bèi lā)
Anabelle 阿娜贝 (Ā nà Bèi)
Anaé 安娜伊 (Ān nà yī)
Anaël 亚纳尔 (Yà nà ěr)
Anael 亚纳尔 (Yà nà ěr)
Anaëlle 安娜尔 (Ān nà ěr)
Anahí 安娜伊 (Ān nà yī)
Anahita 阿纳伊塔 (Ā nà Yī tǎ)
Anaïs 阿耐斯 (Ā nài sī)
Anakin 阿纳金 (Ā nà Jīn)
Analia 阿纳莉亚 (Ā nà lì yà)
Anas 阿娜丝 (Ā nà sī)
Anastasia 阿娜丝塔西亚 (Ā nà sī tǎ xī yà)
Anastasio 安纳斯塔西奥 (Ān nà sī tǎ xī ào)


Anatole 阿纳托尔 (Ā nà tuō ěr)


Anca 昂卡 (Áng kǎ)


Anchely 安池丽 (Ān chí lì)

Ancy 昂茜 (Áng xī)

Anda 安达 (Ān dá)

Andelin 安德林 (Ān dé lín)

Anderrson 安德森 (Ān dé sēn)

Anders 安德斯 (Ān dé sī)
Anderson 安德森 (Ān dé sēn)
Andra 昂德拉 (Áng dé lā)
Andre 安德烈 (Ān dé liè)
André 昂德烈 (Áng dé liè)
Andréa 安德丽娅 (Ān dé lì yǎ)
Andrea 安德丽娅 (Ān dé lì yǎ)
Andréa 安德丽娅 (Ān dé lì yà)
Andréanne 昂德蕾安 (Áng dé lěi ān)
Andreas 安德雷斯 (Ān dé léi sī)
Andree 安德莉 (Ān dé lì)
Andrée 安德蕾 (Ān dé lěi)
Andréia 安德丽娅 (Ān dé lì yà)
Andreia 安德蕾娅 (Ān dé lěi yà)
Andrés 安德烈斯 (Ān dé liè sī)
Andres 安德雷斯 (Ān dé léi sī)
Andressa 安德蕾萨 (Ān dé lěi sà)
Andreu 安德雷 (Ān dé léi)
Andrew 安德鲁 (Ān dé lǔ)
Andreza 安德蕾萨 (Ān dé lěi sà)
Andrzej 安德雷 (Ān dé léi)
Andy 安迪 (Ān dí)
Anésio 安埃西奥 (Ān Aī xī ào)
Ange 昂热 (Áng rè)
Angee 安吉 (Ān jí)
Ángel 安赫尔 (Ān hèr)
Ángel 安杰尔 (Ān Jié ěr)
Angela 安吉拉 (Ān jí lā)
Angèle 昂日尔 (Áng rì ěr)
Ángeles 安赫莱斯 (Ān hè lái sī)
Angélica 安赫利卡 (Ān hè lì kǎ)
Angelica 安杰丽珂 (Ān Jié lì kē)
Angelina 安吉丽娜 (Ān jí lì nà)
Angéline 安热琳 (Ān rè lín)
Angeline 昂热琳 (Áng rè lín)
Angélique 安热莉克 (Ān rè lì kè)
Angelique 安吉里克 (Ān jí lǐ kè)
Angelo 安吉洛 (Ān jí luò)
Ángels 安杰尔丝 (Ān Jié ěr sī)
Angharad 安哈蕾德 (Ān hā lěi dé)
Angie 安吉 (Ān jí)
Aniara 安妮娅拉 (Ān nī yà lā)
Aníbal 阿尼瓦尔 (Ā ní wǎ r)
Anica 阿妮卡 (Ā nī kǎ)
Aniceto 阿尼塞托 (Ā ní sài tuō)
Anik 阿妮克 (Ā nī kè)
Anika 阿妮卡 (Ā nī kǎ)
Anis 阿妮斯 (Ā nī sī)
Anisa 安妮莎 (Ān ní shā)
Anissa 安妮莎 (Ān ní shā)
Anita 安妮塔 (Ān nī tǎ)
Anja 安亚 (Ān yà)
Ankémi 昂克米 (Áng kè mǐ)
Ann  (Ān)
Anna 安娜 (Ān nà)
Anna 阿娜 (Ā nà)
Annabelle 安娜贝拉 (Ān nà bèi lā)
Annaïg 阿娜伊克 (Ā nà Yī kè)
Annaïk 阿耐克 (Ā nài kè)
Annamaria 安娜玛丽亚 (Ān nà Mǎ lì yà)
Anne  (Ān)
Anne-Claire 安·克莱尔 (Ān kè lái ěr)
Anne-France 安·弗朗丝 (Ān fú lǎng sī)
Anne-Gaëlle 安盖尔 (Ān Gài ěr)
Anne-Laure 安·罗尔 (Ān luó ěr)
Anne-Lise 安·丽丝 (Ān lí sī)
Anne-Marie 安·玛丽 (Ān mǎ lì)
Anne-Sophie 安·苏菲 (Ān sū fēi)
Annelie 安内莉 (Ān nèi lì)
Annette 安妮特 (Ān nī té)
Annick 安尼克 (Ān ní kè)
Annie 安妮 (Ān nī)
Annika 阿尼卡 (Ā ní kǎ)
Annitia 阿妮蒂娅 (Ā nī dì yà)


Anny 阿妮 (Ā nī)

Anouchka 阿努什卡 (Ā nǔ shí kǎ)

Anouck 阿努克 (Ā nǔ kè)

Anouk 阿努克 (Ā nǔ kè)

Anoushka 阿努什卡 (Ā nǔ shí kǎ)

Anselmo 安塞尔莫 (Ān sài rmò)
Antero 安特罗 (Ān tè luó)
Anthea 安西娅 (Ān xī yà)
Anthony 安东尼 (Ān dōng ní)
Anthony 安托尼 (Ān tuō ní)
Antígono 安蒂戈诺 (Ān dì gē nuò)
Antje 安帖 (Ān tiě)
Anto 安托 (Ān tuō)
Antoine 安托万 (Ān tuō wàn)
Antoinette 安托瓦内特 (Ān tuō wǎ nèi tè)
Antona 安托娜 (Ān tuō nà)
Antonela 安托内拉 (Ān tuō nèi lā)
Antonella 安托内拉 (Ān tuō nèi lā)
Antonette 安托内特 (Ān tuō nèi tè)
Antoni 安托尼 (Ān tuō ní)
Antoni 安托尼 (Ān tuō ní)
Antonia 安东尼亚 (Ān dōng ní yà)
Antónia 安托妮娅 (Ān tuō nī yà)
Antonietta 安托涅塔 (Ān tuō niè tǎ)
Antonin 安托宁 (Ān tuō níng)
Antonio 安东尼奥 (Ān dōng ní ào)
António 安东尼奥 (Ān dōng ní ào)
António 安东尼奥 (Ān dōng ní ào)
Antony 安东尼 (Ān dōng ní)
Antony 安托尼 (Ān tuō ní)
Anya 阿妮亚 (Ā nī yà)
Anybel 阿妮贝 (Ā nī Bèi)
Aodren 奥德琳 (Aò dé lín)
Aolei 奥蕾 (Aò lěi)
Aonzo 阿昂佐 (Ā áng zuǒ)
Aora 奥拉 (Aò lā)
Aparecida 阿琶蕾茜达 (Ā pá lěi xī dá)
Apdil 阿卜蒂尔 (Ā bù dì ěr)
Apolinario 阿波利纳里奥 (Ā bō lì nà lǐ ào)
Apolline 阿波琳 (Ā bō lín)
Apollon 阿波罗 (Ā bō luō)
Apolodoro 阿波洛多罗 (Ā bō luò duō luó)
Apolonio 阿波洛尼奥 (Ā bō luò ní ào)
Appoline 阿波琳 (Ā bō lín)
April 艾普尔 (Aì pǔ ěr)
Aquiles 阿基莱斯 (Ā jī lái sī)
Aquilino 阿基利诺 (Ā jī lì nuò)
Arabesco 阿拉贝斯克 (Ā lā Bèi sī kè)
Araceli 阿拉塞利 (Ā lā sāi lì)
Arachele 阿拉诗 (Ā lā shī)
Aramaico 阿拉麦克 (Ā lā Mài kè)
Arancha 阿兰查 (Ā lán chá)
Arcadio 阿卡迪奥 (Ā kǎ dí ào)
Archibald 阿尔希巴 (Ā ěr xī Bā)
Arelis 阿蕾莉丝 (Ā lěi lì sī)
Ari 阿丽 (Ā lì)
Ariadna 阿丽娅德娜 (Ā lì yà dé nà)
Ariadna 阿莉娅德娜 (Ā lì yà dé nà)
Ariana 艾丽安娜 (Aì lí ān nà)
Ariane 艾丽安 (Aì lí ān)
Arianna 艾丽安娜 (Aì lí ān nà)
Arianne 艾丽安 (Aì lí ān)
Aricia 阿丽霞 (Ā lì xiá)
Ariel 亚列 (Yà liè)
Arielle 艾丽尔 (Aì lì ěr)
Ariene 阿莲 (Ā lián)
Arif 阿里夫 (Ā lǐ fū)
Aris 阿里斯 (Ā lǐ sī)
Aristóbolo 阿里斯托沃夫 (Ā lǐ sī tuō wò fū)
Aristófanes 阿里斯托法内斯 (Ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī)
Arizona 亚利桑那 (Yà lì sāng nà)
Arkyabouski 阿尔卡布斯吉 (Ā ěr Kǎ Bù sī Jí)
Arla 阿尔拉 (Ā ěr lā)
Arlette 阿尔蕾特 (Ā ěr lěi tè)
ArLyson 阿尔丽森 (Ā ěr lì sēn)
Armand 阿尔芒 (Ā ěr máng)
Armando 阿曼多 (Ā màn duō)
Armelle 阿尔梅 (Ā ěr méi)
Armindo 阿尔敏多 (Ā ěr mǐn duō)


Arnaldo 阿纳尔多 (Ā nà rduō)

Arnau 阿尔瑙 (Ā ěr nǎo)

Arnau 阿尔诺 (Ā ěr nuò)

Arnaud 阿尔诺 (Ā ěr nuò)

Arnauld 阿尔诺 (Ā ěr nuò)

Arnold 阿尔诺德 (Ā ěr nuò dé)

Arnowde 阿尔诺德 (Ā ěr nuò dé)

Aroa 阿洛阿 (Ā luò Ā)
Aroha 奥哈 (Aò Hā)
Aroldo 阿罗多 (Ā luó duō)
Arreola 阿雷奥拉 (Ā léi ào lā)
Arriano 阿里亚诺 (Ā lǐ yà nuò)
Arris 阿利斯 (Ā lì sī)
Arsène 亚森 (Yà sēn)
Arsenio 阿赛尼奥 (Ā sài ní ào)
Arshad 阿尔莎德 (Ā ěr shā dé)
Artemis 阿特弥斯 (Ā té mí sī)
Arthaud 阿尔托 (Ā ěr tuō)
Arthur 阿瑟 (Ā sè)
Arthur 阿尔图 (Ā ěr tú)
Artur 阿尔图 (Ā ěr tú)
Arturo 阿图罗 (Ā tú luó)
Arun 阿昏 (Ā hūn)
Arys 阿里斯 (Ā lǐ sī)
Ascensión 阿松森 (Ā sōng sēn)
Aseneth 阿斯内特 (Ā sī nèi tè)
Ashanti 阿善蒂 (Ā shàn dì)
Ashika 阿希卡 (Ā xī Kǎ)
Ashley 艾什莉 (Aì shí lì)
Ashlyn 阿什琳 (Ā shí lín)
Ashok 阿苏克 (Ā sū kè)
Asier 阿西尔 (Ā xī ěr)
Asmaa 阿丝玛 (Ā sī mǎ)
Assetou 阿斯图 (Ā sī tú)
Assia 阿茜娅 (Ā xī yà)
Asstou 阿斯图 (Ā sī tú)
Assumpta 阿笋塔 (Ā sǔn tǎ)
Assunção 阿笋萨奥 (Ā sǔn sà ào)
Assunpció 阿笋秀 (Ā sǔn Xiù)
Assuramaya 阿苏拉玛雅 (Ā Sū lā Mǎ Yǎ)
Aston 阿斯顿 (Ā sī dùn)
Astrid 阿斯特丽德 (Ā sī té lì dé)
Asturia 阿斯图里亚 (Ā sī tú lǐ yà)
Asunción 亚松森 (Yà sōng sēn)
Aswimi 阿斯薇米 (Ā sī wēi mǐ)
Atanasia 阿塔娜西亚 (Ā tǎ nà xī yà)
Athalya 阿塔丽娅 (Ā tǎ lì yà)
Athéna 雅典娜 (Yǎ diǎn nà)
Atila 阿蒂拉 (Ā dì lā)
Atilano 阿提拉诺 (Ā tí lā nuò)
Atílio 阿迪利奥 (Ā dí lì ào)
Atilla 阿迪拉 (Ā dí lā)
Atsaliya 阿德萨丽雅 (Ā dé sà lì Yǎ)
Aubin 奥宾 (Aò bīn)
Aubouin 奥布昂 (Aò bù áng)
Aude 奥德 (Aò dé)
Audréanne 奥德蕾安 (Aò dé lěi ān)
Audrey 奥黛丽 (Aō dài lì)
August 奥古斯特 (Aò gǔ sī tè)
Augusta 奥古斯塔 (Aò gǔ sī tǎ)
Auguste 奥古斯特 (Aò gǔ sī tè)
Augustin 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng)
Augustine 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng)
Augusto 奥古斯托 (Aò gǔ sī tuō)
Aura 奥拉 (Aò lā)
Aurane 奥兰 (Aò lán)
Aure 奥尔 (Aò ěr)
Aurea 奥乐阿 (Aò lè ā)
Auréane 奥黑安 (Aò hēi ān)
Aurelia 奥蕾莉娅 (Aò lěi lì yà)
Aureliano 奥雷利亚诺 (Aò léi lì yà nuò)
Aurélie 奥黑莉 (Aò hēi lì)
Aurélien 奥雷里安 (Aò léi lǐ ān)
Aurelio 奥雷利奥 (Aò léi lì ào)
Auriane 奥丽安 (Aò lí ān)
Aurora 奥罗拉 (Aò luó lā)
Aurore 奥罗尔 (Aò luō ěr)
Austin 奥斯汀 (Aò sī dīng)
Auxanne 奥科散 (Aò kē sǎn)
Ava 阿瓦 (Ā wǎ)


Avelino 阿维利诺 (Ā wéi lì nuò)

Avril 艾薇儿 (Aì wēi ér)

Avrile 艾薇儿 (Aì wēi ér)

Axel 阿克瑟尔 (Ā kè sè ěr)

Axelle 阿克塞拉 (Ā kè sāi lā)

Aya 阿娅 (Ā yà)

Ayala 阿亚拉 (Ā yà lā)

Aydan 埃旦 (Aī dàn)
Aylah 艾拉 (Aì lā)
Ayleen 艾琳 (Aì lín)
Aymane 埃曼 (Aī màn)
Aymé 埃梅 (Aī méi)
Aymerick 艾默里克 (Aì mò lǐ kè)
Ayoub 阿由布 (Ā yóu bù)
Ayrton 阿依顿 (Ā yī dùn)
Ayumi 阿玉米 (Ā yù mǐ)
Azahara 阿萨阿拉 (Ā sà ā lā)
Azelino 阿兹丽诺 (Ā zī lì nuò)
Azhari 阿萨利 (Ā sà lì)
Azhura 阿苏拉 (Ā Sū lā)
Azib 阿齐 (Ā Qí)
Azucena 阿苏塞纳 (Ā sū sāi nà)
Azuela 阿苏埃拉 (Ā sū āi lā)
Azul 阿苏了 (Ā sū le)
Azura 阿苏拉 (Ā sū lā)
Azzaro 阿帀罗 (Ā zā luó)


Seguinte
« Prev Post
Anterior
Next Post »

A História dos Nomes


Nos tempos antigos, cada indivíduo tinha um nome próprio que não transmitia a seus filhos: assim Saul, Davi, Salomão, Daniel, Ciro, Nabucodonosor, Ptolomeu, etc. Mas a crescente densidade de povos e a conveniência de demonstrar de alguma forma a família à qual a pessoa pertencia, o fizeram abandonar esse sistema inorgânico e individualista.

Em Roma, o nome é composto de vários elementos. 1) a designação individual prenomen da pessoa; 2) o nomen ou nomen gentilitium ou designação adequada dos gens ou família; 3) o cognomen, que começou a ser usado no final da República, era uma designação de um ramo das gens primitivas. Assim, o general romano Publius Cornelius Scipio, carregava uma denominação composta pelo prenomen ou nome individual (Publius), pelo nomen (Cornelius) que correspondia ao Gens Cornelius e pelo cognomen (Scipio) que pertencia ao ramo das excisões. dessa gens. Por seu sucesso contra os cartagineses, seus compatriotas o chamaram admiravelmente de "africano", e ele foi renomeado como Publius Cornelius Scipio "Africanus". Era um agnomen que, pelo nome de quem o usava e pelo desejo de seus descendentes de manifestar sua conexão, o procer se tornou hereditário na família do grande general romano.

   Com a queda do Império Romano, esse sistema preciso de nomes desapareceu, o que teve a vantagem de manifestar a princípio a família à qual pertenciam.

Durante a Idade Média, voltou ao sistema de nomes primitivos de uma pessoa, primeiro retirado dos usados ​​pelos alemães e depois sob a influência da Igreja, tirado dos santos. Por volta do século 8, a fim de facilitar a individualização e evitar a homonímia, o costume começou gradualmente a adicionar ao nome dado um apelido que aludia à profissão do indivíduo, ou a uma falha de sua ou de uma característica do local, como Juan Herrero, Pablo Calvo, Pedro del Río, Francisco de Asis, ou o nome do pai, assim: Domingo, filho de Martín, Diego, filho de Gonzalo. Logo a frase "filho de" foi substituída pelo final "ez", proliferando os sobrenomes Martínez, González, Rodríguez, Perez, Fernandez, etc., que se tornaram hereditários na respectiva família. Os nobres também usavam sobrenome o nome da terra pertencente ao seu senhorio: Carlos de Castilla e Aragão.

   Na forma explicada, a maioria dos sobrenomes de nosso tempo e nossa cultura se originaram, completando o nome do povo.

Em nosso site de Nomes você encontra nomes de A a Z de diversas origens e culturas, você pode escolher nomes para bebês, nomes para personagens, nomes para cães, nomes para gatos, nomes para instagram, nomes para jogos, nomes de meninas, nomes de meninos, significados de sobrenomes, lista de nomes masculinos, lista de nomes femininos, nomes diferentes, nomes famosos, nomes extrangeiros, nomes em inglês, nomes espanhóis, nomes americanos, nomes indianos, nomes de flores, nomes de plantas, significado dos nomes de pessoas, nomes gregos, nomes mitólogicos, nomes bíblicos, nomes japoneses, nomes coreanos, nomes franceses, nomes poloneses, nomes alemães, nomes celtas, nomes ingleses, nomes para filhos, nomes para recém nascidos, nomes para novelas, nomes russos, nomes italianos, nomes bonitos, nomes significados, origem dos nomes, nomes de anjos, nomes egípcios, nomes para avatar, nomes compostos, nomes com a, nomes com b, nomes com c, nomes com d, nomes com f, nomes com g, nomes com h, nomes com i, nomes com j, nomes com k, nomes com l, nomes com m, nomes com n, nomes com m, nomes com o, nomes com p, nomes com q, nomes com r, nomes com s, nomes com t, nomes com u, nomes com v, nomes com y, nomes com x, nomes com z, além de sobrenomes com a, sobrenomes com b, sobrenomes com c, sobrenomes com d, sobrenomes com f, sobrenomes com g, sobrenomes com h, sobrenomes com i, sobrenomes com j, sobrenomes com k, sobrenomes com l, sobrenomes com m, sobrenomes com n, sobrenomes com m, sobrenomes com o, sobrenomes com p, sobrenomes com q, sobrenomes com r, sobrenomes com s, sobrenomes com t, sobrenomes com u, sobrenomes com v, sobrenomes com y, sobrenomes com x, sobrenomes com z e muito mais! Confira nossa lista de nomes e encontre o nome que você procura, boa busca!

Significado dos Nomes

Nomes para bebês Nomes Feminino Nomes Masculino Dicas de Nomes Nomes para Meninos nomes para meninas Nomes Estrangeiros Nomes para Bebês 2020 Nomes Gregos nomes compostos Nomes de Origem Grega Nomes para jogos nomes indianos Nomes Hindus Nomes Hinduistas Nomes Alemães Nomes Meninas Nomes Meninos Nomes de A a Z Nomes Criativos Nomes Espanhóis Nomes Ingleses Nomes diferentes Nomes em Inglês nomes bonitos nomes para Free Fire Nomes Italianos Nomes de Origem Espanhola Nomes de Origem Italiana nomes celtas Nomes Americanos Nomes Indigenas Nomes Mitológicos Nomes de Anjos Nomes de Índios Nomes em Italiano Nomes famosos Nomes Élficos Sobrenomes de A a Z Nomes Bíblicos Nomes de Meninas Nomes de Pessoas Famosas Significado de Sobrenomes Significado dos Nomes Sobrenomes Alemães Nomes Latinos Nomes Latinos para Bebês Nomes de Atores Nomes de Atrizes Nomes de meninos Nomes Alemanha Nomes Estranhos Nomes Hebraicos Nomes da Bíblia Nomes de Origem Bíblica Nomes de Origem Hebraica Nomes Japoneses Nomes Menina Nomes Menino Nomes Mitologia Nomes orientais Nomes em Japones Significado dos sonhos Nomes de Bebês Nomes de flores nomes duplos Nomes Armênios nomes Nomes Hawaianos Nomes Chineses Nomes Hawaii Nomes Raros Nomes para animais Nomes para cães Nomes de perfumes Nomes para Escolher nomes para instagram Nomes Africanos Nomes para Crianças Nomes para Empresas nomes para cachorros Nomes Coreanos Nomes Indianos de A a Z Nomes de Deuses Nomes de Origem Celta Nomes de Pimentas Nomes de Plantas Ornamentais Nomes de Rainhas Nomes para Animais de Estimação Nomes para FF Nomes para Menina Nomes para RPG nomes de frutas nomes para bebes nomes para cadelas nomes para gatos nomes para menino significado dos sobrenomes Dicas Instagram Dicas de Tatuagens Melhores Perfumes em 2020 Nome para Filhos Nomes Angelicais Nomes Angelicos Nomes Astecas Nomes Astronomia Nomes Budistas para Bebês Nomes Bíblicos de A a Z Nomes Científicos Nomes Egípcios Nomes Espanhóis de A a Z Nomes Famosos de A a Z Nomes Femininos Nomes Filhote de Cachorro Nomes Franceses Nomes Italianos de A a Z Nomes Originais para Animais Nomes Persas Nomes Poloneses de A a Z Nomes Reis e Rainhas Nomes Russos Nomes Turcos Nomes coletivos Nomes da India Nomes da Inglaterra Nomes da Mitologia Grega Nomes de Anjos Caídos Nomes de Cavalos Nomes de Crianças Nomes de Deusas Nomes de Deusas Gregas Nomes de Deusas Romanas Nomes de Estrelas Nomes de Faraós Nomes de Filmes Nomes de Filósofos Nomes de Filósofos Gregos Nomes de Heróis Nomes de Imperadores Nomes de Marcas Nomes de Mulheres Nomes de Negócios Nomes de Origem Africana Nomes de Origem Budista Nomes de Origem Chinesa Nomes de Origem Indiana Nomes de Origem Persa Nomes de Origem Russa Nomes de Palmeiras Nomes de Pedras Preciosas Nomes de Príncipes Nomes de constelações Nomes de deusas Gregas e Romanas Nomes de filmes de comédia Nomes de origem Latina Nomes de origem Árabe Nomes em Chinês Nomes em Japonês Nomes em Sanscrito Nomes em Árabe Nomes originais para Cadelas Nomes para Avatar Nomes para Avatares Nomes para Cachorro Nomes para Filhos Nomes para Guilda Free Fire Nomes para Personagens Nomes para Tumblr Nomes para jogos online Nomes Árabes Origem do nome Brasil Significado das Tatuagens Significado e Origem dos Sobrenomes Sobrenomes Japoneses nomes budistas nomes de magos nomes diferentes para bebes nomes mitologicos nomes para Mago nomes para hamster nomes poloneses nomes sanscritos origem de sobrenomes origem sobrenomes ingleses