A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y ZNomes em Chinês | Letra J

PUBLICIDADE

Simulador de Empréstimos Serasa

Encontre as melhores opções de empréstimos pessoais, empresariais e para negativados com taxas imperdíveis, simule agora o seu empréstimo com Serasa
1 2 3 4 5 6A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

J
Jacek 亚茨克 (Yà cí kè)
Jacilane 娅茜兰 (Yà xī lán)
Jacinta 娅心塔 (Yà xīn tǎ)
Jacinte 杰辛特 (Jié xīn tè)
Jacinto 哈辛托 (Hā xīn tuō)
Jacira 亚茜拉 (Yà xī lā)
Jack 杰克 (Jié kè) 
Jackie 杰克 (Jié kè)
Jackie 杰姬 (Jié jī)
Jacklyn 杰奎琳 (Jié kuí lín)
Jacky 杰克 (Jié kè)
Jaclyn 杰奎琳 (Jié kuí lín)
Jacob 雅各布 (Yǎ gè bù)
Jacobo 哈科沃 (Hā kē wò)
Jacqueline 杰奎琳 (Jié kuí lín)
Jacques 雅克 (Yǎ kè)
Jacquie 贾奇 (Jiǎ qí)
Jada 贾达 (Jiǎ dá)
Jade 贾德 (Jiǎ dé)
Jagdish 亚各迪士 (Yà gè dí shì)
Jäger 耶戈尔 (Yē gē ěr)
Jaidan 杰丹 (Jié dān)
Jaime 海梅 (Hǎi méi)
Jaína 翟娜 (Zhái nà)
Jairo 翟罗 (Zhái luó)

Jake 杰克 (Jié kè)

Jalhida 佳丽达 (Jiā lì dá)

Jaline 娅琳 (Yà lín)

Jalis 贾利斯 (Jiǎ lì sī)
Jamari 亚马里 (Yà Mǎ lǐ)
Jamel 贾梅尔 (Jiǎ méi ěr)
James 詹姆斯 (Zhān mǔ sī)
Jamie 杰米 (Jié mǐ)
Jamil 贾米尔 (Jiǎ mǐ ěr)
Jamilly 眨迷丽 (Zhǎ mí lì)
Jamilly Starling 贾蜜莉 (Jiǎ Mì lì)
Jamy 杰米 (Jié mǐ)
Jan 雅恩 (Yǎ ēn)
Jana 娅娜 (Yà nà)
Janak 亚纳克 (Yà nà kè)
Janas 亚纳斯 (Yà nà sī)
Janay 贾娞 (Jiǎ něi)
Janayna 亚乃娜 (Yà Nǎi nà)
Jander 岩德 (Yán dé)
Jane  (Jiǎn)
Janelle 贾内 (Jiǎ nèi)
Janet 贾内特 (Jiǎ nèi tè)
Jani 杰妮 (Jié nī)
Janic 贾尼克 (Jiǎ ní kè)
Janice 詹妮丝 (Zhān nī sī)
Janick 贾尼克 (Jiǎ ní kè)
Janika 贾妮卡 (Jiǎ nī Kǎ)
Janina 雅妮娜 (Yǎ nī nà)
Janine 亚尼内 (Yà ní nèi)
Jânio 贾尼奥 (Jiǎ ní ào)
Janne 贾娜 (Jiǎ nà)
Janne 亚纳 (Yà nà)
Jannick 贾尼克 (Jiǎ ní kè)
Jannik 雅尼克 (Yǎ ní kè)
Janny 贾妮 (Jiǎ nī)
Jany 贾妮 (Jiǎ nī)
Janyah 贾妮娅 (Jiǎ nī yà)
Jaorish 让利士 (Ràng lì shì)
Jaqueline 杰克琳 (Jié kè lín)
Jaquie 贾奇 (Jiǎ qí)
Jared 亚雷德 (Yà léi dé)
Jarno 贾尔诺 (Jiǎ ěr nuò)
Jarod 贾罗德 (Jiǎ luó dé)
Jarosław 亚洛斯拉夫 (Yà luò sī lā fū)
Jasmin 亚斯敏 (Yà sī mǐn)
Jasmine 詹斯敏 (Zhān sī mǐn)
Jason 杰森 (Jié sēn)
Jaume 豪梅 (Háo méi)
Javi 哈韦 (Hā wéi)
Javier 哈韦尔 (Hā wéi r)
Javiera 哈韦拉 (Hā wéi lā)
Jawaad 贾华德 (Jiǎ Huá dé)
Jawad 贾瓦德 (Jiǎ wǎ dé)
Jayesh 雅耶斯 (Yǎ yē sī)
Jayme 杰米 (Jié mǐ)
Jayron 杰龙 (Jié lóng)
Jayson 杰森 (Jié sēn)
Jazmin 豪斯民 (Háo sī mín)
Jean  (Ràng)
Jean-Baptiste 让·巴蒂斯特 (Ràng bā dì sī té)
Jean-Brice 让布利斯 (Ràng Bù lì sī)
Jean-Claude 让·克劳德 (Ràng kè láo dé)
Jean-François 让·弗朗索瓦 (Ràng fú lǎng suǒ wǎ)
Jean-Jacques 让·雅克 (Ràng yǎ kè)
Jean-Louis 让·路易 (Ràng lù yì)
Jean-Loup 让·卢 (Ràng lú)
Jean-Luc 让·吕克 (Ràng lǚ kè)
Jean-Marc 让·马克 (Rngmk)
Jean-Marie 让·玛丽 (Ràng mǎ lì)
Jean-Michel 让·米歇尔 (Rangmǐ xiē er)
Jean-Paul 让·保尔 (Ràng bǎo ěr)
Jean-Philippe 让·菲力浦 (Ràng fēi lì pǔ)
Jean-Pierre 让·皮埃尔 (Ràng pí āi er)
Jean-Sébastien 让·塞巴斯蒂安 (Ràng sài bā sī dì ān)
Jean-Yves 让·伊夫 (Ràng yī fū)
Jeanette 珍妮特 (Zhēn nī té)
Jeanine 杰宁 (Jié nín)
Jeanne 让娜 (Ràng nà)
Jeannine 杰宁 (Jié nín)
Jeannot 雅诺 (Yǎ nuò)

Jeferson 杰弗森 (Jié Fú sēn)

Jeff 杰夫 (Jié fū)

Jefferson 杰斐逊 (Jié fěi xùn)

Jeffrey 杰佛瑞 (Jié fó ruì)
Jeimmy 黑米 (Hēi mǐ)
Jelves 赫尔维斯 (Hè ěr wéi sī)
Jemima 杰米玛 (Jié mǐ Mǎ)
Jenifer 赫尼费尔 (Hè ní fèi r)
Jenna 珍娜 (Zhēn nà)
Jenni 珍妮 (Zhēn nī)
Jennifer 珍尼弗 (Zhēn ní fú)
Jenny 珍妮 (Zhēn ní)
Jennyfer 珍尼费尔 (Zhēn ní Fèi ěr)
Jens 岩寺 (Yán sì)
Jérémie 杰勒米 (Jié lè mǐ)
Jeremy 杰瑞米 (Jié ruì mǐ)
Jerime 杰里姆 (Jié lǐ mǔ)
Jérome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)
Jerome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)
Jéromine 杰罗敏 (Jié luó mǐn)
Jeroni 杰罗尼 (Jié luó ní)
Jerónimo 赫罗尼莫 (Hè luó ní mò)
Jerrit 杰里特 (Jié lǐ tè)
Jerrod 杰罗德 (Jié luó dé)
Jerry 杰里 (Jié lǐ)
Jesenia 耶瑟妮娅 (Yē sè nī yà)
Jeshua 约书亚 (Yāo shū yà)
Jess 杰斯 (Jié sī)
Jesse 杰西 (Jié xī)
Jessé 杰斯 (Jié sī)
Jessica 杰西卡 (Jié xī kǎ)
Jessie 杰西 (Jié xī)
Jessily 杰西莉 (Jié xī lì)
Jessy 杰西 (Jié xī)
Jessyca 杰西卡 (Jié xī kǎ)
Jésus 耶稣 (Yē sū)
Jesus 耶稣 (Yē sū)
Jesusa 赫苏萨 (Hè sū sà)
Jetmir 杰特米尔 (Jié tè mǐ ěr)
Jhevelyn 杰维林 (Jié wéi lín)
Jhonder 勇德 (Yǒng dé)
Jiandra 吉昂德拉 (Jí áng dé lā)
Jihane 吉安 (Jí ān)
Jill 吉尔 (Jí ěr)
Jilly 吉利 (Jí lì)
Jim 吉姆 (Jí mǔ)
Jimena 希梅纳 (Xī méi nà)
Jimi 吉米 (Jí mǐ)
Jimmy 吉米 (Jí mǐ)
Jinny 吉妮 (Jí nī)
Joachim 约阿希姆 (Yāo ā xī mǔ)
Joan  (Qióng)
Joan 优安 (Yōu ān)
Joana 尤阿娜 (Yóu ā nà)
Joana 优安娜 (Yōu ān nà)
Joanarosa 朱安娜罗萨 (Zhū ān nà luó sà)
Joanie 乔安妮 (Qiáo ān nī)
Joanna 乔安娜 (Qiáo ān nà)
Joanna 尤阿娜 (Yóu ā nà)
Joanne 乔安 (Qiáo ān)
Joao 若奥 (Ruò ào)
João 尤安 (Yóu ān)
Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn)
Joaquín 华金 (Huá jīn)
Joaquina 周阿吉娜 (Zhōu Ā Jí nà)
Joberdan 周贝尔丹 (Zhōu Bèi ěr Dān)
Jocelin 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Jocelyn 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Jocelyne 乔斯林 (Qiāo sī lín)
Jocelyns 尤斯林 (Yóu sī lín)
Jodie 朱迪 (Zhū dí)
Jodilyn 友蒂琳 (Yǒu dì lín)
Jodson 朱德森 (Zhū dé sēn)
Jody 朱迪 (Zhū dí)
Joe  (Qiáo)
Joé  (Qiáo)
Joel 乔尔 (Qiáo ěr)
Joël 乔尔 (Qiáo ěr)
Joelen 朱艾琳 (Zhū Aì lín)
Joelle 饶爱乐 (Ráo ài lè)


Joey 乔伊 (Qiáo yī)
Joffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì)
Johailah 乔海拉 (Qiáo Hǎi lā)
Johan 约翰 (Yuē hàn)
Johana 约翰娜 (Yāo hàn nà)
Johanie 乔安妮 (Qiáo ān nī)
Johann 乔安 (Qiáo ān)
Johanna 约翰娜 (Yāo hàn nà)
Johanna 约安娜 (Yāo ān nà)
Johanne 乔安 (Qiáo ān)
Johara 乔阿哈 (Qiáo ā hā)
John 约翰 (Yāo hàn)
Johnny 强尼 (Qiáng ní)
Jojo 舟舟 (Zhōu zhōu)
Jolanta 尤兰塔 (Yóu lán tǎ)
Jolène 若莲 (Ruò lián)
Joliane 乔丽安 (Qiáo lí ān)
Jolianne 乔丽安 (Qiáo lí ān)
Jonas 乔纳斯 (Qiáo nà sī)
Jonathan 乔纳森 (Qiáo nà sēn)
Jonathan 乔纳唐 (Qiáo nà táng)
Jonquil 黄水仙 (Huáng shuǐ Xiān)
Jony 周尼 (Zhōu ní)
Jordan 乔丹 (Qiáo dān)
Jordana 乔丹娜 (Qiáo Dān nà)
Jordane 乔丹 (Qiáo dān)
Jordi 霍尔蒂 (Huò rdì)
Jörg 周尔各 (Zhōu ěr gè)
Jorge 豪尔赫 (Háo rhè)
Joris 乔里斯 (Qiáo lǐ sī)
Joris 尤里斯 (Yóu lǐ sī)
Jörn 友尔恩 (Yǒu ěr ēn)
José 若瑟 (Ruò sè)
José 尤塞 (Yóu sāi)
Josée 若瑟 (Ruò sè)
Josefa 何塞法 (Hé sài fǎ)
Josefina 何塞菲娜 (Hé sài fēi nà)
Josep 优斯普 (Yōu sī Pǔ)
Josepa 优斯葩 (Yōu sī pā)
Joseph 约瑟夫 (Yuē sè fū)
Josephine 约瑟芬 (Yáo sè fēn)
Joséphine 约瑟芬 (Yáo sè fēn)
Josette 乔塞特 (Qiáo sāi té)
Joshua 约书亚 (Yāo shū yà)
Josi 尤茜 (Yóu xī)
Josian 乔芗 (Qiáo xiāng)
Josiane 乔西安 (Qiáo xī ān)
Joss 乔斯 (Qiáo sī)
Josselin 若瑟兰 (Ruò sè lán)
Josué 霍苏埃 (Huò sū āi)
Josué 尤素埃 (Yóu sù āi)
Josune 霍苏内 (Huò sū nèi)
Joumana 儒玛娜 (Rú Mǎ nà)
Jovita 尤维塔 (Yóu wéi tǎ)
Joy 乔伊 (Qiáo yī)
Joyce 乔艾斯 (Qiáo ài sī)
Juakichan 爪克蝉 (Zhǎo kè chán)
Juan 胡安 (Hú ān)
Juan Carlos 胡安卡洛斯 (Hú ān Kǎ luò sī)
Juana 胡安娜 (Hú ān nà)
Juani 华尼 (Huá ní)
Juanito 胡安尼托 (Hú ān ní tuō)
Juannyolis 欢牛里斯 (Huān niú lǐ sī)
Juarez 儒亚雷斯 (Rú yà léi sī)
Jucileide 朱茜蕾德 (Zhū xī lěi dé)
Judicaël 朱蒂卡尔 (Zhū dì kǎ ěr)
Judit 优蒂特 (Yōu dì tè)
Judite 尤蒂特 (Yóu dì tè)
Judith 朱迪思 (Zhū dí sī)
Judith 朱迪特 (Zhū dí tè)
Judy 朱蒂 (Zhū dì)
Judygaelle 橘蒂贾尔 (Jú dì Jiǎ ěr)
Jules 儒勒 (Rú lè)
Julia 朱丽娅 (Zhū lì yǎ)
Julià 优利恩 (Yōu lì ēn)
Júlia 优莉芽 (Yōu lì yá)
Julian 朱利安 (Zhū lì ān)
Juliana 朱利娅娜 (Zhū lì yà nà)
Juliane 朱利安 (Zhū lì ān)
Julianno 胡利亚诺 (Hú lì yà nuò)


Juliano 胡利亚诺 (Hú lì yà nuò)

Julie 朱丽 (Zhū lì)

Julien 茹里安 (Rú lǐ ān)

Julieta 胡列塔 (Hú liè tǎ)
Juliette 茱丽叶 (Zhū lí yè)
Juline 桔琳 (Jú lín)
Julio 胡里奥 (Hú lǐ ào)
June 朱恩 (Zhū ēn)
Junior 朱尼奥尔 (Zhū ní ào ěr)
Junior 莒尼奥尔 (Jǔ ní ào ěr)
Jupiter 朱庇特 (Zhū bì tè)
Juracira 朱拉希拉 (Zhū lā xī lā)
Jurgen 尤尔根 (Yóu ěr gēn)
Jürgen 尤尔艮 (Yóu ěr gěn)
Jussara 菊萨拉 (Jú sà lā)
Justin 桔斯汀 (Jú sī tīng)
Justin 贾斯汀 (Jiǎ sī tīng)
Justina 贾丝蒂娜 (Jiǎ sī dì nà)
Justine 贾斯汀 (Jiǎ sī tīng)
Justine 桔斯汀 (Jú sī tīng)
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 (Hú sī dì ní yà nuò)
Justinien 桔斯汀尼恩 (Jú sī tīng ní ēn)
Justino 胡斯蒂诺 (Hú sī dì nuò)
Justo 胡斯托 (Hú sī tuō)
Justyna 尤斯蒂娜 (Yóu sī dì nà)
Jutta 尤塔 (Yóu tǎ)
Juvencio 胡文西奥 (Hú wén xī ào)
Jym 吉姆 (Jí mǔ)Nomes2016-05-13T08:43:06ZNomes2017-07-10T16:25:57ZNomes2017-10-21T11:07:14ZNomes2017-10-21T11:06:21ZNomes2017-10-21T11:13:15ZNomes2017-07-10T16:26:08ZNomes2016-05-13T08:43:54ZNomes2014-10-14T22:24:21ZNomes2017-07-10T16:26:18ZNomes2017-07-10T16:26:29ZNomes2017-07-10T16:27:09ZNomes2017-07-10T16:27:18Z


PUBLICIDADE

Simulador de Empréstimos Serasa

Encontre as melhores opções de empréstimos pessoais, empresariais e para negativados com taxas imperdíveis, simule agora o seu empréstimo com Serasa
PUBLICIDADE CAIXA:

Seja qual for o momento ou motivo, a CAIXA tem a opção de crédito ideal para tirar seus planos do papel. Conheça nossas opções de empréstimo e financiamento.

Empréstimos para você

Conte com a CAIXA para realizar seus sonhos. Conheça as linhas de crédito para gastar com o que você quiser e precisar. A CAIXA Tem:

Crédito Consignado

  • Penhor
  • Antecipação de valores a receber como o o 13º salário, o saque aniversário do FGTS e a restituição do imposto de renda
  • Crédito pré-aprovado
  • Possibilidade de uso da sua casa ou do seu automóvel como garantia

Financiamentos para você

A CAIXA tem várias opções de financiamentos, uma ideal para você. Com a CAIXA você pode:

  • Conquistar a sua casa própria
  • Conquistar o seu automóvel novo
  • Financiar energia solar na sua casa e contribuir com o meio ambiente
  • Se tornar um universitário
  • Conquista de autonomia para pessoa com deficiência